2020
คำตอบของระบบอัตโนมัติที่สามารถเชื่อถือได้
Tags Category

แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 (Introduction to Industry 4.0)

 

Odoo CMS - a big picture


                    เวลา                                                                         รายการเรียน                                                                                                 กิจกรรม

        9.00-10.30 น.                             หน่วยที่ 1 วิวัฒนาการอุตสาหกรรม 4.0-                                                                เรียนรู้แบบผสมผสาน

                                                                    หน่วยที่ 2 Industrial 4.0 มีผลต่อองค์กร                                                        -ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ

                                                                    หน่วยที่ 3 การยกระดับองค์กรสู่ Industrial 4.0


        10.30 10.45 น.                                                         พักเบรกเช้า


       10.45-12.00 น.                     หน่วยที่ 4 ขอบเขตการเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการจัดการ

                                                                    หน่วยที่ 5 เครื่องจักรใน Industrial 4.0

                                                                    หน่วยที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของคนในยุค 4.0


      12.00-13.00 น.                                                 พักรับประทานอาหารกลางวัน


    13.00-14.30 น.                                 แนะนำเกณฑ์การประเมิน

                                                                       กิจกรรมที่ 1 แบบประเมินตนเองของอุตสาหกรรม 4.0


    14.30-14.45 น.                                                                 พักเบรกบ่าย


    14-45-16.00 น.                                 กิจกรรมที่ 1 แบบประเมินตนเองของอุตสาหกรรม 4.0 (ต่อ)