2020
คำตอบของระบบอัตโนมัติที่สามารถเชื่อถือได้
Odoo - Sample 1 for three columns

ERP Enterprise Resource Planning

การบริหารจัดการภายในองค์กร เนื่องจากมีการแข่งขันกันที่สูง องค์กรต่าง ๆ จึงต้องมีการพัฒนากระบวนการและข้อมูลทั้งหมด ในองค์กร เพื่อที่จะได้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น โดยจะมีการนำอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)

Odoo - Sample 2 for three columns

MES Manufacturing execution system

ระบบการดำเนินการผลิต (MES) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิต MES สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและแสดงการตัดสินใจการผลิต

Odoo - Sample 3 for three columns

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 

เป็นประเภทหนึ่งของระบบการควบคุมอุตสาหกรรม (Industrial Control System or ICS) ที่มีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่เฝ้าดูและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม

Odoo - Sample 1 for three columns

CMS Center Monitoring System

คือระบบที่ทําหน้าที่เฝ้ามองการทํางานของเครือข่าย คอยเก็บบันทึกสถานะการทํางาน และแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลทราบ หากพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบมีการทํางานที่ผิดพลาด 

Odoo - Sample 2 for three columns

EMS Energy Management System 

ระบบที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะต้องมีการออกแบบและวางแผนการในการควบคุมการผลิต การส่งพลังงาน และการใช้พลังงานที่เหมาะสม  โดยจะต้องมีการศึกษาการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี 

Odoo - Sample 3 for three columns

TMS Transportation Management System

ระบบการจัดการการขนส่ง, โปรแกรมจัดการการขนส่ง , ระบบขนส่ง โลจิสติกส์, การจัดการ Logistics คือระบบที่จะช่วยให้ บริษัทได้มีการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพในการขนส่งสิน ค้า การขนส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง

Our References

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo